Step away là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Quý khách hàng sẽ xem: Step away là gì


Bạn đang xem: Step away là gì

*

*

*Xem thêm: Doing Business In China? How'S Your Guanxi? ? Doing Business In China

*

step /step/ danh từ
bước, bước đi; bước khiêu vũlớn take a step forward: phát triển một bướcit is but a step khổng lồ my house: duy nhất bước thì đến nhà tôiin step: đúng bước, phần đông bướcout of step: không nên bướcto lớn keep step: đi đúng bướcto lớn break step: đi không đúng bướcin someone"s steps: nối bước ai, theo gương ai bậc lên xuống, nút thang; thang đứng ((cũng) step ladder); bục, bệ (bàn thờ tổ tiên...)a staircase of 50 steps: cầu thang gồm 50 bậc cấp cho bậc; sự thăng cấpto get one"s step: được thăng cung cấp, được đề bạt biện phápto take steps in a matter: bao gồm giải pháp nhằm giải quyết một vấn đềa prudent step: một phương án thận trọng (mặt hàng hải) bệ cột buồm (kỹ thuật) gối trục nội động từ bước, bước đi (+ into) phi vào, rơi vào tình thế (một hoàn cảnh nào...) (+ on) giẫm lên, lây chân ấn vào, đạp vào, dậnkhổng lồ step on someone"s foot: giẫm lên chân aito step on the gas: dận ga tăng tốc độ (Black và bóng) nước ngoài hễ từ khiêu vũ, nhảykhổng lồ step it with somebody: dancing với aikhổng lồ step the polka: khiêu vũ điệu pônca ((thường) + out) đo bằng bước chân có tác dụng bậc, có tác dụng bậc thang chohe stepped the hill leading to his house: anh ta làm cho bậc cho trái đồi dẫn mang đến căn nhà của anh ấy ta (hàng hải) dựng (buồm) lên bệto step aside bước sang 1 bên nói lạc đềlớn step in bước vào can thiệp vàokhổng lồ step out bước ra một lúc (ngoài phòng, công ty...) ((trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục)) đi cho khu vực tán tỉnh và hẹn hò cùng với ai bước dài đo bằng bước chânto lớn step up tới sát, tiến lại gần (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tiến bước, tiến bộ bức tốc, đẩy mạnhkhổng lồ step up production: tăng mạnh sản xuấtlớn step it khiêu vũto lớn step on it (thông tục) đi gấp, rảo bước o bước, bậc § collar step : bậc lòng § confluence step : bậc hồi giữ § controlling step : bước kiểm soát § difluence step : bậc phân lưu giữ § rock step : bậc đá, ngưỡng đá § step bore : bớt cỡ nòng § step down : giảm đường kính không tính § step fault : đứt gãy bậc § step profile : trắc diện đưa đột ngột § step scale royalty : thuế tài ngulặng theo bậc § step demo : test bởi bơm xay § step up : tăng đường kính ko kể § step-out : lệch nhịp § step-out well : giếng mở rộng § step-up : sự tăng

Từ điển siêng ngành Thể thao: Điền kinh

Step

Cách chân (chạy)
Xem thêm: Cách Chiên Cơm Chiên Dương Châu, Cơm Chiên Dương Châu

*

step

Từ điển Collocation

step noun

1 in walking, running, etc.

ADJ. large, small | heavy, light | quichồng, slow | hesitant | involuntary I gasped & took an involuntary step backwards. | careful | unsteady

VERB + STEP.. go, take He"d only gone a few steps, when he realized he"d left his wallet behind. | retrace You might find your ticket if you retrace your steps baông xã lớn the oto.

PREP.. ~ (away) from She was only a step away from the cliff edge. | ~ towards He took a hesitant step towards her.

PHRASES a spring in your step I had a spring in my step when I walked inkhổng lồ that office for the last time. | a step ahead/behind He lagged a few steps behind. | a step back/backwards/forward/sideways, a step closer/nearer, with each/every step He grew fainter with every step.

2 in nhảy đầm

ADJ. dance | jive sầu, tango, etc.

VERB + STEP exedễ thương, perkhung He executed some jive steps on the pavement. | learn | keep in She had trouble keeping in step.

PREPhường. in ~, out of ~ (with) He was out of step with the music.

3 action taken in order khổng lồ achieve sầu sth

ADJ. big, considerable, giant, huge, massive sầu | small | critical, crucial, decisive sầu, essential, great, important, key, major, vital | first, initial, preliminary | final, last | additional, further, next What"s the next step? | logical, necessary, reasonable We shall take all necessary steps khổng lồ prsự kiện public disorder. | active sầu | forward, positive | backward, retrograde The new law is seen by many as a backward step. | bold, brave sầu, reckless | dramatic, drastic, extraordinary, rare, unprecedented, unusual | irreversible, irrevocable It suddenly struchồng her that having a baby was an irrevocable step. | careful, precautionary | faltering, tentative They have taken their first tentative steps towards democracy. | practical | welcome | immediate, urgent I shall take immediate steps khổng lồ have this matter put right. | false One false step could mean disaster.

VERB + STEPhường go, make, take | follow If you follow all the steps, nothing will go wrong.

PREP. ~ in The move sầu was a first step in establishing a union. | ~ to/towards The talks mark a step towards peace.

PHRASES bring sth/be/come/move a step closer/nearer (to lớn sth) Greece moved a step closer to the World Cup finals with last night"s win. | a short step from/to lớn sth It"s only a short step from this disorder khổng lồ complete chaos. | a step back/backwards/forward The offer constitutes a considerable step forward. | step by step a step-by-step guide lớn setting up an aquarium | a step further If he goes one step further with this crazy idea, I"ll resign. | a step in the right direction The new speed limit does not solve the problem, but it is a step in the right direction. | a step on the road/way to lớn sth

4 on stairs, a ladder, etc.

ADJ. bottom, top

VERB + STEPhường. mind Mind the step!

PREP.. on a/the ~ She paused on the top step.

PHRASES a step down/up There are three steps down to lớn the garden.

5 steps: mix of steps

ADJ. front | back | outside

QUANT. flight You have to go up four flights of steps to lớn get up to lớn the roof.

VERB + STEP.. ascend, climb, go/run, etc. up, mount She went up a flight of steps to lớn the side entrance. | descover, go/run, etc. down

STEP.. + VERB lead to lớn sth The front steps lead to lớn an enormous terrace.

PREPhường. ~ (down/up) to the steps down khổng lồ the pool

PHRASES the bottom/foot/top of the steps

Từ điển WordNet

n.

the act of changing location by raising the foot and setting it down

he walked with unsteady steps

a solid bloông chồng joined to the beams in which the heel of a ship"s mast or capschảy is fixed

v.

shift or move by taking a step

step back

cause (a computer) khổng lồ exeđáng yêu a single commandfurnish with steps

The architect wants to lớn step the terrace

move with one"s feet in a specific manner

step lively

walk a short distance to a specified place or in a specified manner

step over khổng lồ the blackboard

place (a ship"s mast) in its stepmove or proceed as if by steps inkhổng lồ a new situation

She stepped into a life of luxury

he won"t step into his father"s footsteps


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA