Screen name là gì

A descriptive or user-friendly label for a control or object, displayed on the screen. The display name may differ from the internal name.

Bạn đang xem: Screen name là gì


Tuy nhiên Windows Explorer đã hiển thị một tên hiển thị khác biệt cho mỗi tlỗi mục đó, tùy trực thuộc vào ngôn từ vẫn lựa chọn.
In addition khổng lồ translation, the display name of the folder might change depending on owner of the folder.
(Proverbs 10:6, footnote) This indicates that the wicked person usually receives from others what he displays, namely hostility.
You can allow members lớn post with a display name or require that each member be linked lớn their Google protệp tin.
Quý khách hàng rất có thể chất nhận được các thành michael-shanks.comên đăng bằng thương hiệu hiển thị hoặc đề xuất từng member phải link cùng với hồ sơ của họ trên Google bằng công michael-shanks.comệc sau:
Custom URLs are assigned lớn qualifying channels & can be based on your current display name, your legacy username or your linked, verified website domain name.
URL thiết lập cấu hình được gán cho những kênh đầy đủ điều kiện với rất có thể dựa vào tên hiển thị ngày nay, tên người dùng cũ hoặc miền web được link cùng xác minh của người sử dụng.
To use this macro, replace file_display_name with the display name of the creative sầu asphối, as it"s shown in Ad Manager when you michael-shanks.comew the creative details.
Để thực hiện macro này, hãy thay thế sửa chữa file_display_name bằng thương hiệu hiển thị của câu chữ quảng bá, nlỗi được hiển thị trong Ad Manager khi bạn coi lên tiếng chi tiết về lăng xê.
Remember: The name that you enter as your business display name will be used as your Merchant Center tài khoản name, và users will see this name across Google.
Lưu ý: Tên tài khoản Merchant Center của các bạn sẽ theo tên mà lại chúng ta nhập làm thương hiệu hiển thị của người sử dụng, cùng người tiêu dùng vẫn thấy tên này bên trên Google.
In such a case, the name displayed in the Marketplace for your parent profile is the "Network display name" as set under Admin Global settings Network settings.
Trong ngôi trường hợp này, tên hiển thị mang đến hồ sơ nơi bắt đầu của công ty trong Thị trường là "Tên hiển thị của mạng" như vẫn đặt vào mục Quản trị Cài đặt bình thường Cài đặt mạng.
You can choose a custom URL based on your display name, your YouTube username, any current vanity URLs that you have sầu or the name of your linked website (all subject khổng lồ availability).
quý khách có thể lựa chọn URL cấu hình thiết lập dựa trên tên hiển thị, tên người dùng YouTube, URL rút gọn gàng ngày nay của khách hàng hoặc tên trang web nhưng mà các bạn đã link (còn tùy coi URL đó bao gồm sẵn cho bạn cần sử dụng tuyệt không).

Xem thêm: Mách Bạn Cách Nướng Cá Giấy Bạc Ngon “Mê Mẩn” Không Thể Quên


In 2005, Arizomãng cầu State University opened a 250,000 square foot facility dedicated to flexible display research named the ASU Flexible Display Center (FDC).
Năm 2005, Đại học tập bang Arizona vẫn mtại một đại lý foot vuông 250.000 giành cho phân tích màn hình linc hoạt Trung trung tâm hiển thị linch hoạt ASU (FDC).
It displays the names of the thousands of michael-shanks.comctims using a beautiful concept called " meaningful adjacency. "
Tượng đài in tên của hàng vạn nạn nhân áp dụng một tư tưởng tốt đẹp mắt được Gọi là " Sự ngay cạnh ý nghĩa sâu sắc ".
The monument contains blue plaques displaying the names of each person killed in all three incidents.
It displays the names of the thousands of michael-shanks.comctims using a beautiful concept called "meaningful adjacency."
Tượng đài in thương hiệu của hàng nngốc nạn nhân áp dụng một quan niệm tốt đẹp nhất được điện thoại tư vấn là "Sự ngay cạnh ý nghĩa".
Explorer: Timing Category displays the name you’ve associated with a specific load time you’re tracking.
Trình khám phá: Danh mục thời gian hiển thị tên bạn đã kết hợp với thời hạn download cụ thể nhưng bạn đang theo dõi.
Jehovah’s Witnesses feel that pleasing God requires far more than displaying his name inside a building.
Nhân Chứng Giê-hô-va ý thức rằng mong Đức Chúa Trời vui vẻ, chúng ta buộc phải làm nhiều hơn là chỉ để danh Ngài vào một tòa bên.
An affected experiment"s targeting configuration in Optimize will no longer display the names or statuses of the targeted Google Ads entities.
Cấu hình nhắm mục tiêu của một nghiên cứu bị tác động vào Tối ưu hóa sẽ không hề hiển thị tên hoặc trạng thái của các thực thể Google Ads được nhắm phương châm.
Partner grants to lớn Google the right khổng lồ display lớn any User whose associated cookie ID is part of Partner"s User Lists: (i) that the User"s associated cookie ID is on at least one of Partner"s User Lists; và (ii) the applicable Partner"s domain or display name.
Đối tác cung cấp đến Google quyền hiển thị tới ngẫu nhiên Người cần sử dụng làm sao có ID cookie links phía trong Danh sách người dùng của Đối tác: (i) ID cookie link của Người cần sử dụng phía bên trong tối thiểu một trong số Danh sách người tiêu dùng của Đối tác; với (ii) miền hoặc thương hiệu hiển thị tương thích của Đối tác.
Follow this example lớn set up a michael-shanks.comew filter that displays domain names in your reports when you have cross tên miền measurement set up.

Xem thêm: Học Cách Chế Biến Cá Nục, Cá Nục Làm Món Gì Ngon Nhất, Đơn Giản Dễ Chế Biến


Thực hiện tại theo ví dụ này nhằm tùy chỉnh thiết lập bộ thanh lọc chế độ coi hiển thị tên miền trong những báo cáo của người tiêu dùng khi chúng ta vẫn cấu hình thiết lập theo dõi và quan sát thương hiệu miền chéo.

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA