Luminous là gì

Nâng cao vốn tự vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự michael-shanks.com.

Bạn đang xem: Luminous là gì

Học những tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp tự tin.

Xem thêm: Cách Chế Biến Món Ăn Dặm Cho Bé Thích Mê, Cách Nấu Cháo Cho Bé Ăn Dặm Theo Từng Tháng Tuổi


Furthermore, the fluorescent sources had conventional magnetic ballasts & therefore were subject khổng lồ luminous flicker, whereas incandescent lamps vì not flicker.
Các cách nhìn của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của các chỉnh sửa viên michael-shanks.com michael-shanks.com hoặc của michael-shanks.com University Press tốt của các nhà cấp phép.
Behind this front both ionization and electrical conductivity decay to a lower value at the trailing edge of the luminous gas.
We think that, in its substance, it would have the ephemeral material and luminous qualities of a passing thing.
In a rather subdued decade, these books easily pass muster as the most luminous examples of scholarship in agrarian history.
With vivid syncopations, two familiar klezmer tunes resumed before a slow, slinky "bulgar" dance emerged, contrasted lớn the soloists" luminous, silky harmonics.
Walls in vibrant contrasting tones glow in the sunlight, & the photographs convey the sensation of being inside a luminous painting.
Researchers also should pay further attention lớn the possible role of luminous modulation lớn determine the optimal lighting system characteristics for the daily light exposure.
Panegyrists & artists alike drew on a variety of luminous symbols khổng lồ acclaim or represent the entering ruler.
Under these conditions, the inner region appears white: the light red discolors and appears Trắng with both surface color và luminous qualities.
This may be associated with a steep rise of the ionization & electrical conductivity t o that value appropriate lớn the luminous shoông chồng front.
Only the fluid retained by the envelope works as a messenger, and the messages are neither luminous nor electric, mechanical, vibratory, or caloric.
Many performances by this orchestra have sầu swept me up into whole heavens of sound, full of luminous, glittering stars.
*

*

Trang nhật cam kết cá nhân

‘Cooking up a storm’ and ‘faces like thunder’ (Idioms with weather words, Part 1)


*

*

Thêm công dụng có lợi của michael-shanks.com michael-shanks.com vào trang mạng của công ty áp dụng tiện ích khung tra cứu kiếm miễn phí tổn của công ty chúng tôi.

Xem thêm: Cách Chế Biến Cây Bụp Giấm, Nấu Nước Hoa Atiso Đỏ Uống Mát Gan, Đẹp Da


Tìm tìm ứng dụng từ bỏ điển của Shop chúng tôi tức thì từ bây giờ cùng chắc chắn rằng rằng các bạn ko khi nào trôi mất xuất phát điểm từ một lần nữa.
Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn michael-shanks.com English michael-shanks.com University Press Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA