I potato you là gì

COUCH POTATO

Nghĩa đen:

Củ khoách tây trên ghế tựa (couch potato: couch = ghế sofa; potakhổng lồ = củ khoai vệ tây)

Nghĩa rộng:

Người chỉ ngồi trên sofa xem vô tuyến suốt cả ngày (ngụ ý lười biếng, không muốn hễ chân rượu cồn tay vào việc gì)

Tiếng Việt tất cả giải pháp nói tương tự:

Kẻ đại lãn (đại lãn = siêu lười), bị làm thịt, gò thịt

Ví dụ: