Flying colors là gì

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ thường dùng, bài xích số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính mang. Xin mời khách hàng quan sát và theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm với Christopher Cruise phụ trách.

Bạn đang xem: Flying colors là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS & CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học tập là WITH FLYING COLORS với CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the kết thúc of the school year. All students work hard, they study day và night to pass exams either khổng lồ be promoted lớn a higher cấp độ or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi hết niên học tập. Học sinc, sinch viên học tập chăm chỉ, bọn họ học hôm sớm để thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc giỏi nghiệp trường học tập của họ. Họ biết là chúng ta cần có căn uống bản để sửa biên soạn mang đến bước vào trong cuộc sống.

MIKE: Mai Lan, my friover Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của tớ, anh Bill, đã xuống ý thức lắm. Thực là bất thường. Thường Khi anh ta chưa phải là người những điều đó.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy và energetic. Do you know what happened to him?Anh là fan luôn luôn hăng hái, mừng thầm, đầy năng lượng. Anh bao gồm biết gồm Việc gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math chạy thử, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài tân oán, chưa phải thi thường xuyên nhưng mà là thi cá nguyệt, 1 phần điểm Khủng lúc tính điểm mức độ vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi chẳng thể tưởng tượng Bill thi rớt một bài thi đặc biệt quan trọng. Anh ta luôn luôn luôn giỏi vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the demo because he didn’t read the questions carefully và his answers were not khổng lồ the point.

Bill sáng dạ. Anh làm hỏng bài bác thi do ko hiểu kỹ câu hỏi bắt buộc số đông câu vấn đáp của anh ấy không ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là không mong muốn. Anh gồm cơ hội như thế nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn còn thời điểm không giống sau này.

MAI LAN: So what can you do to cheer hlặng up? What’s past is past. It doesn’t help lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào sẽ giúp đỡ anh ta lên tinch thần? Cái gì đang qua là đang qua. Buồn cũng ko ích gì. Anh gật đầu không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time lớn get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told him to lớn stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Have On Là Gì Trong Tiếng Anh? Các Cấu Trúc Của Have Với Động Từ

Tôi đồng ý là không hữu ích gì. Nhưng Bill yêu cầu một thời hạn nhằm vắt win được sự bế tắc của anh ý. Anh bế tắc cùng với chủ yếu anh. Tôi đã bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What vì you mean?Anh bao gồm ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means lớn be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk có nghĩa là buồn lòng bởi một vấn đề đã xẩy ra nhưng mà không biến hóa được nữa. Việc vẫn rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it bachồng, right?khi sữa đổ xuống rồi, ko lấy lại được, đề nghị không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vày is to lớn study seriously & be prepared for the next.Thế đó. Anh ta quan yếu đổi thay Việc này. Việc anh làm cho được là học hành nghiêm chỉnh với chuẩn bị sẵn sàng mang đến kỳ thi tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened khổng lồ me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk & tried to lớn make a dress.Mike. cthị xã này làm tôi nghĩ về đến một cthị trấn xảy ra đến thiết yếu tôi các năm trước phía trên. Một hôm tôi thiết lập một khúc lụa khôn xiết mắc và cụ may một cái áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly and ruined the entire piece, right?Tôi đoán thù được câu chuyện còn lại rồi. Cô giảm không nên và lỗi không còn miếng lụa, bắt buộc không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not khổng lồ cry over spilled milk and start saving to try again. She was right.Đúng thừa, Mike. Tôi bi ai lắm. Má tôi bảo tôi đừng có cry over spilled milk. Cthị xã đã rồi, bắt đầu để dành tiền với làm cho lại.

MIKE: Just lượt thích you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get baông chồng on traông xã.Cũng nhỏng cô, Bill vẫn thoát khỏi cơn xuống niềm tin và quay trở về nlỗi xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi đồng ý. Bill là ngườn năng nổ đạt mục tiêu. Anh sẽ không đầu hàng, ko làm lỗi như vậy nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a demo. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc hẳn rằng lần thi sau Bill vẫn cẩn trọng. Anh đã thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng kia. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta đã thi đỗ “with flying colors” tức là đỗ dễ dàng, xuất sắc đẹp.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk & is prepared khổng lồ pass the next kiểm tra with flying colors.Tôi đoán chắc anh ta đang như thế. Hy vọng hiện thời anh đang quên cthị trấn đã rồi và sẵn sàng thi đậu kỳ tới dễ dãi, xuất dung nhan.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty conthử nghiệm, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết không, nếu như cô ghi danh dự cuộc thi sắc đẹp thì cô xứng đáng một bí quyết xuất sắc đẹp.

Xem thêm: Cách Hấp Tim Lợn Ngon - Cách Làm Tim Heo Hấp Cách Thuỷ Ngon Tuyệt Vời

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng gồm nói giỡn!

Hôm nay họ vừa học hai thành ngữ : WITH FLYING COLORS tức là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC và CRY OVER PILLED MILK tức thị THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.


Chuyên mục: ĐỊNH NGHĨA