Các loại so sánh trong tiếng anh

Câu So sánh là điểm ngữ pháp hết sức thông dụngdướitiếng Anh. Đặc biệtdướimột sốkì thi chứng chỉ thế giới, việcdùngmột sốmẫucâu So sánh giúp cho bạn tăng điểm và chế tạo ấn tượng về khả năng ngữ điệu của người tiêu dùng so với giám khảo xuất xắc tín đồ hội thoại.

Bạn đang xem: Các loại so sánh trong tiếng anh

So sánh là một phần ngữ pháp đượcdùngrất phổ cập và quan liêu trọngdướitiếng Anh giao tiếp cũng nhưdướimột sốkỳ thi IELTS, TOEIC,TOEFL,một sốdạng câu So sánh đượcdùngrất nhiều và thông dụng. Cùng michael-shanks.comthăm khám phácáckiến thức và kỹ năng về dạng câu này nhé.

Trước lúc đi vàoxét nghiệm phácông thức của câu So sánh thì chúng ta bắt buộc rõ ràng tính/ trạng trường đoản cú nđính và tính/ trạng từ lâu năm. Hãy thuộc michael-shanks.comtra cứu hiểutoàn bộmột sốdạng của câu So sánh nhé!


Nội dung chính


I. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TÍNH TỪ

Tính tự ngắn:Các loạitính tự có 1 âm tiết (VD: short, tall, long, etc.)Tính trường đoản cú gồm 2 âm huyết đuôiy (VD: lovely)ow (VD: narrow)le (VD: gentle)er (VD: clever)et (VD: quiet)Tính từ bỏ dài:nhữngtính từ có 2 âm ngày tiết ko bao gồmnhữngtự tất cả đuôi kể bên trên (VD: perfect, nervous, etc.)nhữngtính từ tất cả 3 âm máu trsống lên (beautiful, dangerous, intelligent, etc.)Tính từ bỏ đặc biệt:nhữngtính từchấm dứtbởi đuôiedLúc đưa sangnhữngdạng đối chiếu rộng, duy nhất, ta thêmmore, mostnhư tính tự lâu năm (VD: pleased – more pleased – most pleased)

II. CÁC LOẠI CẤU TRÚC SO SÁNH

Chúng ta đối chiếu lúc 2 đồ dùng, 2 người, 2 đội đối tượng bao gồm cùng đặc điểm.

VD: chiều cao, chiều dai, độ xinh tươi, tuổi thọ, v…v…

1. So sánh bởi (Equality)

So sánh ngang bởi đượcdùngkhi so sánh giữa nhị tín đồ, hai thiết bị, nhì việc hoặc nhì đội đối tượng người dùng cùng tính chất…

Cấu trúc sử dụng: as …. as

Khẳng định (positive):S + V + as + adj/ adv+ as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun VD:

My car is as new as your car.My oto is not as new as your car.

Lưu ý: sauascần là 1 đại từ bỏ nhân xưng chủ ngữ, không được là 1 tân ngữ,bởi vì đónhữngbạnchẳng thểnói là

My oto is as new as you.

Mà cần là:


*
*
*
Công thức so sánh bội số
So sánh bội số là so sánh: bởi nửa (half), gấp rất nhiều lần (twice), vội ba (three times),…Không được sử dụng đối chiếu hơn kém mà lại thực hiện đối chiếu bằng, Lúc so sánh đề xuất xác minh danh từ là đếm được hay không đếm được, do đằng trước bọn chúng bao gồm many/ much.

S + V + bội số (twice, three, times,…) + as + much/ many/ adj/ adv + as + nounVí dụ:

This encyclopedia costs twice as much as the other one. (Sách bách khoa giá thành cao hơn vội 2 lần đối với những sách không giống.)Last week, Fred ate three times as many oysters as Bob. (Tuần trước, Fred đã nạp năng lượng sò cấp 3 lần đối với Bob.)

IV. CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA SO SÁNH

1. So sánh dạng gấp những lần (Multiple Numbers Comparison)

Đó là dạng so sánhvề số lần: một nửa(half), gấp hai (twice), gấp cha (three times)…

Tại dạng so sánh này, bọn họ đã thực hiện so sánh bằng và đề nghị khẳng định được danh từ là đếm được hay là không đếm được.

Xem thêm: Cùng Tìm Hiểu Về Bộ Môn Line Dance Là Gì, Lập Nhóm Tập Thể Dục Ngoài Trời

Cấu trúc:S + V + multiple numbers + as + much/many/adj/adv + (N) + as + N/pronoun.Ví dụ:

The bicycle costs three times as much as the other one.Mary types twice as fast as I bởi.

Lưu ý:twice that many/twice that much = gấp đôi ngần ấy…chỉ được dùng trong văn uống nói,không được dùng trong văn uống viết.

Ví dụ:

We have sầu expected 80 people at that rally, but twice that many showned up. (twice as many as that number).

2. So sánh kép (Double comparison):

Mẫu câu 1:

The + comparative sầu + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The sooneryou take your medicince,the betteryou will feel

Mẫu câu 2:

The more + S + V + the + comparative + S + VVí dụ:

The moreyou study,the smarteryou will become

Mẫu câu 3:Đối với một tính từ:

Short adj:S + V + adj + er + & + adj + erLong adj:S + V + more và more + adjVí dụ:

The weather gets colder & colder

3. So Sánh hơn kỉm ko dùng “than”

Phải có“the” trdự trù trường đoản cú hoặc trạng trường đoản cú so sánh. Chụ ý minh bạch cùng với đối chiếu hơn độc nhất vô nhị. Thường trong câu sẽ sở hữu các từ“of the two+noun”

Ví dụ:

Harvey isthe smarterof the two boysOf the two books, this one isthe more interesting

V. BÀI TẬP

bài tập 1: Hoàn thành câu bằng dạng so sánh đúng của cồn từ bỏ trong ngoặc

Her daughter is …………….her (beautiful).Summer is………………..season of the year (hot)That dog isn’t ………………..it looks (dangerous)In the past, people were ………………..than today (polite)It is ………..today than it was yesterday (cold)Our khách sạn was …………..than all the others in the town (cheap)What’s ………………..river in the world (long)It was an awful day. It was ………….day of my life (bad)Everest is……………………mountain in the world. It is ………….than any other mountain (high)I prefer this chair lớn the other one. It’s ………………(comfortable)

Những bài tập 2: Viết lại những câu sau ban đầu bởi từ bỏ cho trước làm sao cho nghĩa không biến đổi.

Xem thêm: Cách Chế Biến Món Ốc Xào Sả Ớt Và Ốc Xào Măng Ăn Là Ghiền, Cách Làm Ôc Đá Xào Sả Ớt

This is the most delicious cake I’ve ever tasted. –> I’ve…………………………..I’ve sầu never met any more dependable person than George. –> George is…………………………There isn’t anytoàn thân as kind – hearted as your mother. –> Your mother is ……………………There is no better teacher in this school than Mr John. –> Mr John is……………………………..Have you got any bigger than that one? –> Is this…………………………………?

các bài luyện tập 3: Chọn câu trả lời đúng:

1. Sarah is ……………………..at chemistry than Susan.A. good B. well C. better D. best2. I don’t work so hard …………………..my father.A. so B. as C. than D. more3. Sam is the ……………………..student in my class.A. tall B. most all C. taller D. tallest4. No one in my class is ……………………..beautiful……………………..her.A. as/as B. more/as C. as/than D. the/more

5. Going by train isn’t ……………………..convenient as going by car.A. so B. as C. more D. A & B are correct6. The test is not ……………………..difficult ……………………..it was last month.A. as/as B. so/as C. more/as D. A&B are correct7. Peter usually drives ……………………..MaryA. more fast B. fast than C. faster than D. B&C are correct8. She cooked ……………………..than you.A. well B. more good C. better D. more well9. This film is ……………………..interesting than that film.A. most B. less C. as D. so

10. My salary is ……………………..his salary.A. high B. more high C. higher than D. more higher than11. He works ……………………..we do.A. harder B. as hard as C. more harder D. so hard as12. No one in this class is ……………………..Jimmy.A. so tall as B. tall than C. the tallest D. more tall than13. Apples are usually ……………………..oranges.A. cheap than B. more cheap C. the cheapest D. cheaper than14. I know hlặng …………………….than you bởi.A. better B. more well C. good D. the best

15. Marie is not ……………………..intelligent……………………..her sister.A. more/as B. so/so C. so/as D. the/of16. Janet is ……………………..tennis player in the club.A. good B. best C. well D. the best17. I ran ……………………. than Tom.A. more fast B. faster C. fast D. the fastest18. She can speak English ……………………..I can.A. more well B. best than C. better than D. better

19. Ann is 18 years old. Sue is đôi mươi years old. Ann is ……………………..Sue.A. older than B. younger than C. older D. younger20. Nobody can cook as ……………………..as my mother.A. well B. best C. good D. better

những bài tập 4: Viết lại câu cùng với tự mang đến sẵn:

1. The apartment is big. The rent is high.→ The bigger …………………………………………………………………2. We mix off soon. We will arrive sầu soon.→ The sooner…………………………………………………………………3. The joke is good. The laughter is loud.→ The better……………………………………………………………………4. She gets fat. She feels tired.→ The fatter …………………………………………………………………….

5. As he gets older, he wants to lớn travel less.→ The older …………………………………………………………………….6. The children are excited with the difficult games.→ The more …………………………………………………………………….7. People dive fast. Many accidents happen.→ The faster ……………………………………………………………………8. I meet hlặng much. I hate hyên much→ The more …………………………………………………………………….9. My boss works better when he is pressed for time,→ The less …………………………………………………………………….10. As he has much money, he wants lớn spover much.→ The more …………………………………………………………………11. If you read many books, you will have sầu much knowledge.→ The more …………………………………………………………………….12. He speaks too much & people feel bored.→ The more …………………………………………………………………….13. The growth in the economy makes people’s living condition better.→ The more …………………………………………………………………….14. He learned a lot of things as he traveled far.→ The farther……………………………………………………………………


Chuyên mục: ĐÀO TẠO