Bài tập so that such that

Trong tiếng anh có khá nhiều các từ bỏ tốt điểm kết cấu nhằm mục đích nhấn mạnh chân thành và ý nghĩa sự thứ sự việc, kỹ năng làm một việc gì đấy vị lẽ đó nội dung bài viết này của công ty chúng tôi xin reviews với quý người hâm mộ nhì điểm kết cấu khôn xiết thường thường được sử dụng sẽ là cấu trúc too to, Enough to, So that, Such that không chỉ có thế là biện pháp dùng và một số bài bác tập áp dụng của chúng.

Bạn đang xem: Bài tập so that such that


Cấu trúc Too khổng lồ (Quá…mang đến nổi quan yếu …. hoặc quá… để triển khai gì)

S + be + too + adj + (for somebody) + to lớn + VS + V + too + adv + (for somebody) + to lớn + V

Ý nghĩa Too…to

– Too…to để chỉ điều gì đó quá khả năng hoặc quá mức cần thiết, khi đó câu ấy sẽ với nghĩa phủ định.

Ví dụ:

Dùng cùng với tính từ:

It was too hot( for me) khổng lồ go out. (ttránh thì vượt nóng nhằm ra phía bên ngoài hoặc trời thì quá nóng mang đến nổi quan trọng ra ngoài).

*
His way of telling me it’s too hot outside…Dùng với trạng từ:

The bus ran too quickly for me lớn catch up. (Xe bus chạy vượt nhanh hao nhằm tôi rất có thể bắt xua đuổi kiệp).

Cấu trúc Enough lớn (Đủ….để có thể làm gì)

Enough to lớn có thể được đi với tính từ bỏ, trạng từ bỏ với danh trường đoản cú tất cả chân thành và ý nghĩa là đầy đủ … để có thể làm cái gi.

Enough đi với tính từ

S + be + adj + enough + (for O) + to_V

Example:

I am not tall enough lớn become a pollice. (tôi không đủ cao nhằm trở thành một chình họa sát).

Dùng với trạng từS + V + adv + enough + (for O) + to_V

Example:

My teacher spoke slowly enough for me to lớn write it down. ( Giáo viên của tớ nói đủ lờ đờ để tôi rất có thể viết lại).

Dùng với danh từS + V + enough + noun + (for O) + to_V

Example:

I don’t have enough time to finish my job. ( tôi không có đủ thời gian nhằm dứt các bước của mình).

How To Use TOO & ENOUGH | English Grammar Lesson

Cấu trúc So that (Quá…đến nỗi)

So that dùng cùng với tính từ

S + be+ so + adj + that + S + V

Example:

It was so cold that I couldn’t hang out. ( ttránh thì vượt rét mướt đến nổi tôi cần thiết ra đi ngoài).

Ngoài ra bí quyết trên còn được sử dụng với hễ từ bỏ chỉ tri giác như seem, look, sound, feel,…

Example:

It sounds great I could go to lớn some where. ( Nghe thật tốt chính vì vậy tôi hoàn toàn có thể đi đâu đó).

So that cần sử dụng với trạng từ

S + V + so + adv + that + S + V

Example:

My student had behaved so badly that they had to lớn be get out. ( học sinh của tôi tất cả hành vi ko giỏi vị vậy chúng buộc phải bị đuổi ra ngoài).

So that cần sử dụng với danh từ số các đếm được

S + V+ so many/ few + plural/ countable noun + that + S + V

Example:

My family had so many people that they can become a football club.( tổ ấm tôi có tương đối nhiều người mang đến nổi bọn họ rất có thể lập thành một đội nhóm bóng đá).

So that dùng cùng với danh tự không đếm đượcS + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Example:

He had so much money that he could buy many things. ( Anh ấy có tương đối nhiều tiền mang đến nối anh ấy rất có thể cài được không hề ít thứ).

So that sử dụng với danh trường đoản cú đếm được số ítS + V + so + adj + a/ an + singular noun + that + S + V

Example:

It was so afraid a result that we couldn’t believe. ( Kết quả thực sẽ sợ, Cửa Hàng chúng tôi chẳng thể tin được).

Cấu trúc such…that…. (vượt … đến nỗi…)

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Example:

It was such a beautiful day that we went khổng lồ outside all day. ( Trời thì siêu đẹp nhất đên nỗi Shop chúng tôi đi ra ngoài cả ngày).

Lưu ý: Cấu trúc so…that cũng đều có chân thành và ý nghĩa tương tự such…that đề nghị ta cũng có thể đổi câu ví dụ bên trên thành:It was so beautiful that we went to lớn outside all day.

Lưu ý thông thường khi dụng những dạng cấu tạo trên:

S1 + V1 + so + adj + that + S2 + V2 + O2Nếu công ty ngữ S1 là thiết bị nhưng tân ngữ O2 nhắc lại đồ dùng kia và dùng cùng với từ bỏ “it”:
Trong cấu trúc: Too … to; enough … to lớn ta vứt từ bỏ “it”.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Vibrator Là Gì, Bạn Nên Mua Vibrator Loại Nào

các bài luyện tập áp dụng

1. Hoàn thành các câu sau sử dụng kết cấu too to hoặc enough

(Fill the gaps with enough or too).

1 I don’t feel very well. I’ve eaten ……………………. much.

2 Don’t worry. We still have ……………………. time to get there before it closes.

3 She’s ……………………. young to go to discos.

4 He’s ……………………. young to lớn vote, but old enough to lớn go khổng lồ war.

5 The disco is ……………………. far lớn walk.

6 The film was rubbish. After đôi mươi minutes I had had …………………… .

7 This town isn’t big ……………………. for the two of us.

8 That’s it. I’ve had ……………………. . Leave sầu the class immediately!

9 I had ……………………. much wine at the buổi tiệc nhỏ và behaved rather badly.

10 If she doesn’t get ……………………. sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy …………………….. . I’ll make it for lunch.

12 She’s far ……………………. talkative. After 5 minutes I’ve sầu got a headabít.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult ……………………. .

14 This chicken’s ……………………. small for five.

Đáp án:

1 I don’t feel very well. I’ve eaten too much.

2 Don’t worry. We still have sầu enough time to get there before it closes.

3 She’s too young lớn go to discos.

4 He’s too young to vote, but old enough to go to war.

5 The disco is too far khổng lồ walk.

6 The film was rubbish. After 20 minutes I had had enough.

7 This town isn’t big enough for the two of us.

8 That’s it. I’ve sầu had enough. Leave the class immediately!

9 I had too much wine at the buổi tiệc nhỏ và behaved rather badly.

10 If she doesn’t get enough sleep, she’s bad tempered all day.

11 This recipe sounds easy enough. I’ll make it for lunch.

12 She’s far too talkative. After 5 minutes I’ve got a headađậy.

13 Everyone got great marks in the exam. It wasn’t difficult enough.

14 This chicken’s too small for five sầu.

2. Sử dụng too hoặc very để điền vào địa điểm trống các câu mặt dưới

1) Bobby failed his biology class because it was ________ difficult for him.2) It’s ________ cold today, but I’m still going khổng lồ play outside.3) The old dog is ________ old to run. His legs don’t work lượt thích they used lớn.4) He was feeling ________ ill. Nevertheless, he still went to lớn school.5) It’s ________ dark lớn see in here. Please turn on the lights.6) Amy was ________ tired to come to lớn the movie with us. She went to sleep instead.7) Learning a second language is ________ difficult, but most students can do it withpractice và determination.8) The man is ________ old. He will be 92 next week.9) It’s ________ late lớn catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is ________ young to lớn drive a oto. He’ll be able lớn drive sầu when he’s older.11) The chocolate cake was ________ good. I want another piece!12) The line lớn buy ice cream is ________ long. I’m not going lớn wait in it anymore.13) The t-shirt is ________ big. It doesn’t fit me.14) I don’t like black coffee. It is ________ svào for me.15) My little brother won the race. He is ________ fast.

Đáp án:

1) Bobby failed his biology class because it was too difficult for hyên.2) It’s very cold today, but I’m still going to lớn play outside.3) The old dog is too old to run. His legs don’t work lượt thích they used to lớn.4) He was feeling very ill. Nevertheless, he still went to lớn school.5) It’s too dark lớn see in here. Please turn on the lights.6) Amy was too tired to lớn come lớn the movie with us. She went to lớn sleep instead.7) Learning a second language is very difficult, but most students can vị it withpractice and determination.8) The man is very old. He will be 92 next week.9) It’s too late khổng lồ catch our flight. The plane has already taken off.10) Jimbo is too young to lớn drive sầu a oto. He’ll be able lớn drive when he’s older.11) The chocolate cake was very good. I want another piece!12) The line to buy ice cream is too long. I’m not going khổng lồ wait in it anymore.13) The t-shirt is too big. It doesn’t fit me.14) I don’t like blachồng coffee. It is too strong for me.15) My little brother won the race. He is very fast.

3. Điền vào địa điểm trống sử dụng Too hoặc Enough

(Fill in the blanks with “too” or “enough” to)

1. The film was ______ boring to lớn watch so weleft the cinema early.2. The house on the corner isn’t cheap______ for us lớn buy.We will find anotherone.3. I know Sarah is very enthusiastic but sheisn’t tall & talented ______ to lớn play in theschool basketball team.4. The soup is ______ cold khổng lồ eat.Shall weheat it on the stove?5. I think this t-shirt is ______ big for me towear.I would lượt thích lớn give it lớn you.6. He was not good ______ to lớn play in theschool band so the teacher choseanother student.7. Some of the problems in the Maths examwere ______ difficult for me to answer soI got a bad mark.8. The racer couldn’t drive sầu fast ______ tocome first in the World Championship.9. Look! This knife is ______ blunt to lớn chopthe onions.10. The shopping bags were ______ heavy forthe old woman so she wanted help.11. Toby wasn’t strong ______ to lớn lift the deskso his friend Laura helped hyên ổn carry it.12. These cars are ______ expensive for me tobuy.Have you got cheaper ones?13. The weather was ______ cold khổng lồ go out sothe two boys stayed at trang chủ và playedchess.14. The sea isn’t warm ______ lớn swyên ổn inMarch in Turkey.15. Daniel isn’t hardworking ______ to lớn pass allhis exams

4. Sử dụng too tuyệt enough nhằm kết thúc những câu bên dưới

1. Can he go lớn the casino? No, he can’t. (old)He isn’t_____.2. Are we going lớn Hawaii this summer? Unfortunately not. (money)We don’t have_____ this year.3. Can he lift the table? Yes, he can. (strong)He is _____.4. Can Sally go to the party? No, she can’t. (tired)She is _____.5. Can he climb the tree? No, he can’t. (old)He is_____.6. Can she fit in that dress? Yes, she can. (thin)She is _____.7. Do yo think he understands you? Yes, he does. (mature)He is ____.8. Can he go lớn a private university? I don’t think he can. (expensive)Those are ____to lớn pay.9. Are you going khổng lồ the beach? No I’m not.(hot)It is _____today.

Đáp án:

1. old enough2. enough money3. strong enough4. too tired5. too old6. thin enough7. mature enough8. too expensive9. too hot

5. Sử dụng So that hoặc in order to lớn để ngừng các cấu sau

Choose so that or in order khổng lồ khổng lồ complete the sentences.

1. I have sầu started an English course improve sầu my English.2. I’m studying very hard nowadays I can pass my class.3. I went to lớn bed early wake up early.4. We all put on our jackets keep warm.5. One should exercise regularly keep their body in shape.6. Make sure your bags are tagged you can find them easily.7. I had khổng lồ take a cab I wouldn’t be late for my appointment.8. I took my digital camera with me I could take some photos during my trip.9. I need to take out a loan from a finance company buy a new car.10. Jason turned off the radio he could concentrate on his work.

Đáp án:

1. in order to2. so that3. in order to4. in order to5. in order to6. so that7. so that8. so that9. in order to10. so that

6. Sử dụng Such that hay so that để dứt các câu mặt dưới

1. Jessica is a brilliant woman that everyone admires her.

2. He made an unforgivable mistake that it caused hyên his marriage.

3. She is shy that she would only talk khổng lồ her parents.

4. The teacher was tired that she had to dismiss the class.

5. Those shoes are expensive that I can never afford them.

6. I have great memories with her that I will never forget her.

7. They were cthất bại to lớn winning that everyone felt disappointed with the loss.

8. He is a clever boy that he can learn multiple languages at the same time.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xào Rau Muống Xanh Giòn Có Cách Làm Đơn Giản, Cách Xào Rau Muống Xanh

Đáp án:

1. such2. such3. so4. so5. so6. such7. so8. such

7. Hoàn thành gần như câu dưới sử dụng kết cấu such that hoặc so that

1. I spend ____much money that I can’t save any.


Chuyên mục: ĐÀO TẠO